santali book pdf

मीद पाहाटा जाहेर सालिम चेदा ? Santal History

 

 Santal History Read in Santali language अला सालिम बार पाहटा हाना  । तबे जाहेर रे बोंगा क  लागिद जाहा अलाग बनाओ काना अनादो  मीद पाहटा हाना  । आडी सेदाये खन मीद पाहटा जाहेर सालिम रेगे सांताल रिन बोंगा कद क बोंगा हाक काना  ॥

ठीक बाहा बोंगा रे बोंगा को उम क हिलोग मीद पाहटा सालिम द बछर  गे बेनाऊ आरुया  । मीदटाँग सालिम द आबारिन जाहेर एरा , मणै क  आर लिटा गोसाईं  लागिद सारजोम  दारे बुटारे बेनाऊ  बेला रे आर मिड्टाँग  द  गोसाईं  एरा लागिद  को बेना आ मातकम बुटारे( झोतो आतु रेद बनुआ नआ चलन ) मीड पहाटा सालिम इदी कतेद अनडे लेकान आजे मेनाआ मेंते आडी हल क रला ।आंजम काथा क साओ तिनंग गान गाहिर ऊइहार अना काथा मीद घुली चर्चाए गे नआ अनल  रेया ऊदीस द    ।                                                                                                                                       

santal history
santal history

(Part 1) Santal History

आधान हल कआग मेन लेकाते जाहेर सालिम द मालांग आबो अला लेकागे बार पाहाटा तIहे काना  । जाहाँ तीन भुर सांताल गाल को सांतालाग राज पाटक को फूरगाल ताहै काना उन भुर जाहेर बोंगा द बार पाहाटा सालिम रेगे ब बोंगा हाक कान ताहैद  ।

मेनखान सांतालाग फूरगाल ताहेन तुलुक तालाम कैद खान मुचाद ऐना  । आक साओ आडी घाट माट हुई लेन रेहो आक बाब हाराओ दालेयाद ब ताहेद।आंका आबआ सनत  जाहेर हैं बाब दुग दालेयाद ताहेद आक  ठेद खन॥

सांताल कोआग दाले रेआंग बूटा जाहेर काना भाबी काते आबआ जाहेर सालिम सॉओ बोंगा कोहो तालाओ  इडी तुलुक क उयहार लेआ , खान गे रेपेज हुई लेना आक  साओ आर अना रेपेजरे  बोंगा सॉओ मीद पाहाटा सालिम गे हॉप्लाम क बांचाओ दालेयाद ताहेद  ।इन हिल खन रेज इदियाग द हीलिंग कैयाको आर जIहाँ  सारेज ताहै एना अना रेगेक बोंगा कैयाको ।

Santali  Book ’s Story  (Part 2)

मीद पाहाटा जाहेर सालिम इदि कातेद आर मीदटांग कहानी हैं आजमा बन , मीद जोखा मानमी लेका माऱाँग बुरु आर जाहेर ऐरा घारज जियोन किन खांडाओ  लेया किन नोआ धरतिरे  । उनरे माऱाँग बुरुआ मानमी रूप ताहै काना लिटा गोसाईं चीन ते आर जाहेर एरा अपेल लेना राम सलगी  काते ।

आकीना घारोज ताहै काना मानमी लेका । तबे मीद दिन फागुन बोंगा मुलुग देला देली रे लिटा  दो आजार जोंग ए सेन आकाना टला सेद । उन बेलारे अना टलारे मीदटांग छुत दो हुई बालिज ऐना । आडी उलुआ रे पालाऊ ऐना लिटा   । आज मा निम्नांग ताहेन हल ।

हेज उतार आकानाय छुत हुयेन ठेद  ॥ छुत अउरि फेलाओ भुर आजा अला बलन मानागेया । आठकाओ ताहेयेना टलारे  । नते दाः रिमिल हालाय हालाय । अलाग बाय दालोब आकाना। अलारे चेद लेकारे ताहै नाय राम सालगि , अना चिंता हेज आदेया ।

santal history
santal history

ताहेनाय से अला सेद सेनोआ बाय बुद्धि दिशा लेआये । गटा पाहाटा उयहार आचुर केआए । कुली हपन मा सालिम बाक  दालोबा  । आर नते अलाग बाय दालब एदखान दाः जापुद रे लहद सर बर आए   ।

मीद पाहाटा रे सांताल समाज रेया आरि आर मीद पाहाटा रे आजा हालिक । चेद ए चिकाया आर चेद दो बां । आरि खातिर हारकेद हो नते बाय साहाओ । मीद दिन गान जाहा लेकाते रेहो साहाओया । तिस एनांग च उनकू छूत को फैला या आर हेरेल ताय कमीरे लागाओ आये  । एमान तेमान ए गुनी भाबी केया , राम सालगि आर चेद च उयहार काते राकाब एनाय अला सालिम   ।

दसार हिलोग खान आतु आतु कथा चाम पटाओ एना जे राम सालगि अला देज काते सालिम ए  दालब केया । कुली हपन सालिम देज काते दालब  मा माना गेया।नोंनकान जिनिस हुई एनखान दिसम हल क जलाओ केया क दुलुब   । अना दुलुब रे राम सालगि या नौंकान कामी बाक कुसियाद दिसम हल , आर को ठाऊका केया लिटा आर राम सालगि को बारन आर डांडम किना  ।

आकिन बारन आर डांडम किन मालांग रे राम सालगि दिसम हल नेहर कैद को , जIहाँ अलाग दालोब खातिर आकिन बारन ,डांडम को उयहार आका अना मीद धाओ को दाणा आगुई मा आर जाहाना को ठाऊकाई मा । दिसम हल जखन अंडे को सेन एना , राम सालगि दो उदुगआ कोआए आजा मीद पाहाटा सालिम , आर मेता हां कोआये  सांतल आरि हिसाब अला दालब दो कुली हपन बाक गानआ    ।

अना तेगे सांतल आरि काते अलाग दो बँIग उमूल लागिद ए सालिम आकोआ मीद पाहाटा रे  नासे नासे जाहाँ सेनेर आकाना साओली रारहाव लेका , अनाहै बांग खिला काते कुली तोल काना ।

मटामुटी कला कामी बांग कामी कातेद दालब आकाना। एनखान मीद पाहाटा सालिम दो आलगा मेना गेया  । आजाग पाहाटा सालिम दो आलगा मेनाआ । नोक्कां कुकुली  रे अका  हैं मीद पाहाटा सालिम दो अला काना मेनते बाको मेन दालेया ।

अना अलाग बांखान राम सालगि हैं दुसि मेनते काथा बाय गटा लेना आर बारन, डाँडाम को बाय हुई दालेयाद को  । नोकां घटना तायम लिटा आर राम सालगि दो आर बाकिन ताहै लेना .॥ … to be continued soon

This Story is copy write from Santali Book “LEPEJ TIRIL”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *