new santali photo

Santali to Hindi Translation Santali Story

बांग गानो बापला      

santali story
santali story

Santali to Hindi Translation Santali Story, Please read it in santali language . बापला द मिद कला आर मिद कुलिया जियन घारज रे अल काग रेयाग मिद हरा काना ॥

मेनखान मिद कला आर मिद कुली खानगे बपला द हुयी दलिया ओना द बांग काना । जाती साओता रेयाग तोल आकान आन  आरि लेकाते नआदो  मेनाआ ॥

जेमोन सं।ताल  द माझी मुण काते नआदो सेनगोआ आज बढ़ाया आर संताल मेनते नेल अगुआद हरा लेकाते  ॥ सेदाय पारिस हटिंग एन खान  बापला रेयाग तीनग गान आरी अल आकाना । एतहब मानमी पिलचू हालाम आर पिलचू बुढ़ी एय्याय कला आर एय्याय कुली क हुयेन तायम जाती किन हटिंग आद क ताहेद ।  अण्डेगे एतब राय द किन तल ऐना , जेमोन मिद पारिस रेद बापला आल हुयुमा ॥

Santali to Hindi Translation बांग गानो बापला  

अना लेकाते मिद पारिस रेद बांग बापला रेयाग काथा  । मेनखान चिकाआ , खण्ड बांग मेसा कान तालेया से मिद खुट रिनिज माले बांग काना , मेन काते नेतार द मिमिद टांग जIयगारे गान हचै येदब ॥ उनका बांग मानायेद हल कमा जबाब अह एम् कौआ । तबे , मिद पारिस रे बापला बयहा बयहा बापला लेका काना ॥ नआ द  क बांग मान खातिर कामी मेनते बन मेना   । नुकू हल द हापालाम क अल आकाद सागाइ रेगे पातयोउ बनुआ मेनते मेनोगोआ  ॥

नआ बाद मूल एय्याय पारिस हंसदाह, मुर्मू , किस्कू ,हेम्ब्रम , मरांडी ,टुडू , सोरेन साओ तायम तेयाः मणे गटांग पारिस बेशरा , बास्के , चणे, पायरिया , बेडेया,  मेसाकाते जहाँ गेल बार पारिस मेना कोआ अना भित्रिरे  बापला द गान गेया । मेनखान आबोआ गालनियंग अकत खान  मिद पारिस छाड़ा काते  आरहोंग तिनंग पारिस भित्रिरे बापला बांग गानोग लेकान भूल उयहार गाड़ीयायु आकाना   ॥

santali translation story
santali translation story

अनाहों भीना भीना जाएगा  इदी  काते भीना भीना लेका रेड़ बेसरा साओ टुडू , अकारे हेम्ब्रम साओ बेसरा , मुर्मू साओ किस्कू कोआग बापला हौ बांग गानोआ । नोआ  बांग गान पत्यौ टांग सॉउतारे आडी गहीर गड़ाऔ आकांते नापाम कला कुली क भेगार उतर कौआ आर बोंगा बुरु चेद रेहौ बाक मेसाकोआ  ।

Tribal Marriage

नोआ  उयहार  तिसखंन आब सॉउतारे गाडीयाउ एना ,अना बाडाए लागिद खान संIताली कोआग  दानांग आकान नागामते आब रुआलते  हुयु आ बना, ओकतो ताहै काना संIताली जाती रेहो  राजा महाराज क शासन नेद तIहेद को । खाली किस्कू कोगे  राजा द बाक ताहे काना , झत पारिस रेया मिमिद टाँग गाल ताहेज काना , आर औंडे आक क राजेद ताहेद ॥

हेम्ब्रम कोआग खायरी गाल , किस्कू कोआग कयड़ा गाल , मुर्मू कोआग चंपा गाल , मरांडी कोआग बादली गाल , टुडू कोआग सिम गाल एमान आडी लिली बिछी क ताहै काना अना गालरे  । दिन के दिन काल टानायौ कैद कोया । गाल क रेपेज  एनाको  तुलुक क ताक इदि कातेद संताल ताणंगम कैद कोआ आर दायIगे गाल क बागी याद को । अना गाल रेपेज अक्तोरे जाहाये पारिस कोआग जाहाये पारिस सोउ  लालहाई  बिसती   दिन  ताहेज काना उनकू द  उनंग बिसतीगेको हिपिसायेना आर बपला एमान आक आक भित्रिरे  बंद केया को ।मिद जेखा संताल शासन मिड्टांग अलाग् रेयाग लेका  ताहै काना ॥

राज आरि झोतो हल कथेद हटिंज  लेनते सुलूक रेक  ताहेन काना   । संताल किस्कू द रापाज क ताहेड काना , सरेन सिपाही , हंसदाह पुरधूल , मार्डी महाजन , हेम्ब्रम कारजी , मुर्मू ठाकुर , टुडू मादलिया , बेशरा बायार  आर बास्के द बेपार बाणीज  ताहैद । झतो हल अकया कमी हरा मारांग  से हुडिंग मेंनते बाको तुलायेद  ताहेद को  । बाई बाई ते  किस्कू को  सेणा  को उयहार ऐना , मार्डी को माहाजन को ताहेज कानते धन दूरिबरे पेरेज क ताहेद कान  ते  आले गे  सेणा हल को लाइएना   ।

राजा खन सेणा भाबी केयाको , आना ते  सुलूक रापुड़ ऐना । शासन बियबसता रे एटकेटोणै सिरजोंन ऐना ॥ अनाते किस्कू कोआग मार्डी ठेंन आर मार्डी कोआग  राजा ठेंन आलिस द गाढार लेना , अना तेगे बपला द बाए गानो आ ॥

किस्कू आर मारडि (Santali to Hindi Translation Story)

किस्कू आर मारडि बांग बपला ईदीकातेद मिड्टांग  काहानी मेनाआ  । सेदाये  रापाजको ताहैकान समय रे किस्कू हपोन आर मारडि हपोन एरा  किन हेलमेल लेना किन , एनखान किस्कू  बापला ठाऊका लेना I मारडि कौआ बपला रेबेन आना आर बपला नेंडा गंडा एना  । किस्कू होपोन सादम चेतानरे दुलुब काते बापला अङ्क एना । होर रे बरियात क दाहः तेतांग खातिर मिड्टांग दारे रे सादम तोल कातेद  गाड़ा तेको अIलगोयेना दाहः ज्यूँ  ।

नौंकान ताक रे मार्डी क सादम क आतकीर केड़ेया । प्रथम खन  आक भित्रिरे खपरियौ ताहेज कानते किस्कू हल को बाडाय कियाए अनाद मारडि कोआ कामिकाना मेंनते  ।एनखान मारडि साओ तुपुद क  सIप्लाओ एना । किस्कू कोरिन मा सांगे सिपाही , बाक दिल दालेया मारडि क  । अनाते किस्कू हपन , मारडि हपन एरा बापला बाए हुई  लेना । नित धबीज केचेड़ कातेद गे ताहेयेना बापला सागुन दो  ।

टुडू  आर बेसरा   

….. to be continued soon.

Note : ( copy write from santali Book “Lepej Tiril” want to purchase This Book please contact us.)

Direct link to Online Shopping site Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *